25 травня 2016 р.

Навчання з пожежної безпеки

У п'ятницю, 27 травня, о 13-20 буде проведено навчання з пожежної безпеки.

По сигналу тривоги (три довгих дзвінки) викладачі та майстри  повинні евакуювати  учнів на плац та порахувати їх.

24 травня 2016 р.

Опитування. Сайти ПТНЗ Запорізької області.

Проголосуйте за сайт ДНЗ «Михайлівське вище професійне училище» в конкурсі на кращий сайт ПТНЗ Запорізької області.

Я звернулася до своїх друзів у соцмережах з проханням підтримати нас. Поширте і ви цю інформацію серед своїх знайомих, щоб наш сайт був серед лідерів! 

Голосувати ТУТ.

Форма для голосування знаходиться нижче таблиці із переліком сайтів.

Графік екзаменів 2ТМ


16 травня 2016 р.

Новий розклад буде, але пізніше

Увага! Відповідно до графіку навчального процесу у більшості груп з 23 травня змінюється розклад уроків. Він буде складений до вечора 22 травня. 

Прохання до викладачів ОБОВ'ЯЗКОВО подати інформацію про вичитані години станом на 20.05.2016 включно (заміни в учительській). Цю інформацію залиште або у мене на столі, або в учительській. Я приїду в суботу і буду з нею працювати!
З повагою 

"English Club" від Н.П.Сергієнко: Шановні колеги та учні!

Підтримайте Н.П.Сергієнко11 травня 2016 р.

Увага! Новий розклад!

З 17 травня виходять на заняття учні груп 72т 73т
Розклад груп - на відповідній сторінці
Для викладачів - скрін (не друкую, бо з 23 травня зміниться розклад у більшості груп)


8 травня 2016 р.

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)

матеріал узято тут

Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку  зазначаються:
тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література.
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути.
Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильнее виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії.
У конспекті слід вказати розвивальну та виховну функції навчання:
 • якими логічними операціями та прийомами розумової діяльності оволодіють учні;
 • які почуття пробуджуються у процесі навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, співпричетності, відповідальності та ін.);
 • які цінності для себе відкривають, усвідомлюють учні;
 • які уміння соціальної поведінки формуються на занятті.
У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи навчального заняття:
 • актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів;
 • розкриття значущості теми та мотивація пізнавальної діяльності учнів;
 • формування системи знань, умінь, навичок учнів;
 • закріплення, застосування знань, умінь, навичок у різно- манітних ситуаціях;
 • домашнє завдання на наступний урок чи інше заняття;
 • підведення підсумків обговорення досягнутих результатів, вражень, думок.

Послідовність етапів заняття може бути різною (залежно від його типу).
Молоді вчителі у конспекті зазначають:
 • способи, прийоми актуалізації опорних знань (основних понять, визначень, висновків, формул, які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності), необхідних для сприймання учнями нового змісту;
 • способи актуалізації позапрограмних знань школярів (знань, набутих з різних джерел інформації, що стали частиною життєвого досвіду); налагодження зв’язку з пройденим матеріалом; поглиблення понять, засвоєних на минулому занятті; форми регулювання роботи класу, отримання
зворотного зв’язку (питання, короткі самостійні повідомлення учнів (бажано вказати прізвища учнів, які будуть залучені до різних видів роботи), індивідуальні завдання, практичні та лабораторні роботи, демонстрація дослідів діючих моделей).
На етапі мотивації пізнавальної діяльності школярів слід визначити способи постановки мети, розкриття особистісної значущості теми для учнів, пробудження у них інтересу до певного змісту, роботи на занятті, створення емоційного настрою класу, тобто здійснення психологічної підготовки школярів до сприймання нового матеріалу. З цією метою, залежно від рівня готовності класу, змісту теми, можна використати незвичайний, навіть парадоксальний матеріал, проблемну ситуацію, аналогію, несподіване порівняння, ілюстрації, наочні посібники, технічні засоби. Можна стисло описати бесіду, діалог чи дискусію, в процесі яких учні висловлюють міркування щодо теми, очікування, уявлення.
picjumbo.com_HNCK3988
Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів:
 • виділяють логічно пов’язані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів;
 • зазначають нові факти, положення, уміння та навички, якими повинні оволодіти школярі; описують характер організації діяльності учнів, способи співпраці учителя та школярів, застосування методів і прийомів, що забезпечують продуктивне оволодіння матеріалом певним контингентом учнів, форми їхньої навчальної діяльності й міжособистісної взаємодії;
 • формулюють різні типи питань, способи стимулювання классу до розв’язання різних типів завдань;
 • накреслюють способи перевірки рівня розуміння, осмислення учнями знань, володіння уміннями й навичками, оцінювання досягнутих результатів;
 • зазначають прізвища учнів, які будуть залучені до конкретного виду роботи із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей.
Завершальний етап уроку передбачає відпрацювання; вдосконалення; застосування знань, умінь і навичок учнів, оцінення рівня їх сформованості.
picjumbo.com_HNCK4046
У конспекті також зазначають форми (колективні, групові, індивідуальні) і способи застосування знань у стандартних і змінених умовах (мозкова атака, діалог, дискусії, виконання різноманітних завдань, вправ, лабораторних, практичних робіт); способи мотивації діяльності школярів, організації зворотного зв’язку на певному етапі.
У процесі планування уроку залежно від мети взаємодії вчителя та учнів на певному етапі заняття виділяють також способи, прийоми реалізації виховних можливостей навчання (зміст активних методів навчання, форми організації навчальної діяльності, взаємин учителя і учнів та інших стимулів).
Доцільно в конспекті після кожного етапу заняття передбачити висновок, забезпечити їх взаємозв’язок.
Завершається підготовка до навчального заняття визначенням домашнього завдання на наступний раз.
У конспекті вказується тема вивчення, підручник, де вона висвітлюється (автор, назва, рік видання, назва розділу, номери параграфів, сторінки), диференційовані (усні, письмові, теоретичні, практичні) завдання. У плані слід зазначити обсяг домашнього завдання, час його виконання учнем.
Наприкінці навчального заняття доцільно підвести загальний підсумок, зазначити способи залучення учнів до повідомлення власних вражень, міркувань щодо заняття.
 Вимоги до поурочних планів
* Чітко визначені тема, мета.
* Поурочний план – логічна схема побудови уроку (не обов’язково план уроку писати як конспект викладання нового матеріалу).
* План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спрямовані на досягнення мети.
* Чітко вказати форми і методи індивідуальної роботи з сильними і невстигаючими учнями.
* Особливу увагу при плануванні треба приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку знань (наше завдання не наповнювати учнів знаннями, а викликати інтерес до знань, навчити здобувати ці знання, творчо мислити).
* Повинні бути сформульовані питання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.
* Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формувань умінь та навичок; урок засвоєння умінь та навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і умінь; комбінований урок).
* Поурочні плани повинні бути охайно оформлені.
Зошити слід обов’язково підписувати (предмет, клас, учитель). Бажано, щоб були поля, а після поурочного плану – вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.